GR |  ENG
Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»_04/01/2017


Ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2016 η διαδικασία διαβούλευσης του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και αναμένεται η επίσημη πρόσκληση για την κατάθεση αιτήσεων.

Το Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων, νέων και υφιστάμενων, του γεωργικού και μεταποιητικού κλάδου όπως αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Στόχος του προγράμματος είναι η  δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθιστώντας τα, πιο ελκυστικά για τον καταναλωτή, η ενσωμάτωση νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, η διατήρηση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών γεωργών στην χώρο της μεταποίησης μέσω της δημιουργίας παραγωγικών μονάδων,  προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Δικαιούχοι θα είναι: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις ανάλογα με τον τομέα.

Το Μέτρο αποτελείται από 3 δράσεις :

  • Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με γεωργικό τελικό προϊόν»

Η Δράση 4.2.1 αφορά σε επιχειρήσεις που τα τελικά τους προϊόντα είναι καθαρά γεωργικά όπως κλάδοι κρέατος, γάλακτος, αυγών, μελιού, σαλιγκαροτροφίας, σηροτροφίας, ζωοτροφών, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οπωροκηπευτικών, ανθέων,  φαρμακευτικών-αρωματικών φυτών, σπόρων-πολλαπλασιαστικού υλικού και οξοποιίας.  Η Δράση αφορά ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς αλλά και επεκτάσεις μονάδων. Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 100.000€ ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 10.000.000€ με ποσοστό επιχορήγησης το οποίο κυμαίνεται  ανάλογα με την περιοχή. Για τα Μικρά νησιά του Αιγαίου το ποσοστό αναμένεται να είναι στο 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας θα κυμαίνεται 40% έως 50%. 

  • Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με μη γεωργικό τελικό προϊόν»

Η Δράση 4.2.2 αφορά σε  επιχειρήσεις που τα τελικά τους προϊόντα είναι μη γεωργικά όπως αυτές που ανήκουν στους κλάδους της επεξεργασίας καπνού (πούρα και σιγαρίλος), ζυθοποιίας, επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), επεξεργασίας κλωστικών ινών (βαμβάκι, λινάρι, κάνναβη) κ.α..  Η Δράση αυτή όπως και η προηγούμενη, αφορά τόσο ιδρύσεις νέων όσο εκσυγχρονισμούς και επεκτάσεις υφιστάμενων μονάδων. Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 100.000€ και μπορεί να φτάσει έως και τα 5.000.000€, ενώ τα ποσοστά των ενισχύσεων θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (μεσαίες και μικρές) και ανάλογα με την περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, με ποσοστά ενίσχυσης από 20% έως 45%.

  • Δράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες»

Η Δράση 4.2.3 αφορά μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στην μεταποιητική δραστηριότητα με προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή που να προσελκύουν τον καταναλωτή. Οι κλάδοι στους οποίους αφορά η Δράση,  είναι αυτοί του κρέατος, γάλακτος και προϊόντων αυτού, οίνου και αμπελουργίας, οπωροκηπευτικών, ζυθοποιίας, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, οξοποιϊας, μελιού και καπνού.  Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των αιτούμενων επενδυτικών σχεδίων είναι στις 50.000€ και ο ανώτατος φθάνει τις 300.000€.

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα υποβληθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω Δράσεων,  αφορούν δαπάνες σχετικές με την κατασκευή ή βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού παραγωγικού εξοπλισμού καθώς και οχημάτων, βελτίωση περιβάλλοντος χώρου,  απόκτηση πιστοποιητικών,  κάλυψη γενικών εξόδων  και άυλων δαπανών. 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια βαθμολόγησης θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα στα προϊόντα ποιότητας όπως τα ΠΟΠ και ΠΓΕ, στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης, στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και της κατανάλωσης νερού και στη συμβολαιακή γεωργία. Επίσης θα ληφθούν υπόψη,  το μέγεθος της επιχείρησης και η χωροθέτηση της επένδυσης βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας.

Η διαδικασία αίτησης του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η διαδικασία αξιολόγησης θα λάβει χώρα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της 3ης προγραμματικής περιόδου ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλοι χρόνοι αξιολόγησης των προτάσεων και να επισπευστούν οι αποφάσεις ένταξης.

Η ενίσχυση παρέχεται με την μορφή επιχορήγησης και αναμένεται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Από το σύνολο των 250 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Μέτρου, η πρώτη προκήρυξη θα ανέλθει σε ποσό ύψους έως 170 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


<< πίσω
<< αρχή