GR |  ENG
Στρεμματική ενίσχυση παραγωγών για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις _27/12/2016


Η προστασία των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους αναμένεται να ενισχυθεί από το 1ο εξάμηνο του 2017, στο πλαίσιο του Μέτρου 10.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Το Μέτρο θα παρέχει οικονομική στήριξη στους παραγωγούς που θα επιλέξουν να καλλιεργήσουν τοπικές ποικιλίες οι οποίες συνήθως έχουν χαμηλή απόδοση γεωργικού εισοδήματος.

Οι αβελτίωτοι πληθυσμοί - ποικιλίες είναι συγκεκριμένες ανά περιοχή και περιγράφονται αναλυτικά σε εγκεκριμένο από την Ε.Ε. κατάλογο με τις τοπικές φυλές που κινδυνεύουν να χαθούν προς όφελος της γεωργίας. Ο κατάλογος προέκυψε ως αποτέλεσμα διαβούλευσης των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα φυτογενετικών πόρων.

Οι στόχοι του Μέτρου αποσκοπούν στην προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας, της γενετικής ποικιλότητας μεταξύ των ειδών και εντός των ειδών, στην προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων, στην αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων αλλά και στην προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες.

Ο παραγωγός (μικροκαλλιεργητής, γεωργός) που έχει την επιθυμία να καλλιεργήσει τις συγκεκριμένες ποικιλίες, μέσω της στρεμματικής ενίσχυσης που θα του παρέχεται, θα έχει την δυνατότητα να προωθήσει την καλλιέργεια των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών.

Οι παραγωγοί θα ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επιλέξιμες δαπάνες είναι το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής. Το κόστος συναλλαγής αφορά στα έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα, το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα, τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του κάθε επιλέξιμου αγροτεμαχίου.

Δέσμευση των παραγωγών αποτελεί η διατήρηση της παραδοσιακής γεωργικής τακτικής καθώς και η συνεργασία τους με αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για την χορήγηση δειγμάτων σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία σχετικά με την καλλιέργεια.

Δικαιούχοι παραγωγοί για την ένταξη στην στρεμματική ενίσχυση είναι :

  • Γεωργοί ή οµάδες παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Τα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν στην δράση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  •  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
  • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
  • Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

Οι δικαιούχοι  αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλλιεργούν τις τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες στην έκταση για την οποία έχουν υπογράψει σύβαση, καθ’ όλη της διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.

Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60€ ανά στρέμμα ανά έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 90€ ανά στρέμμα ανά έτος για τις πολυετείς καλλιέργειες.

Στην περίπτωση ενταγμένης εκμετάλλευσης με μία μόνο αροτραία καλλιέργεια, η δέσμευση δύναται να εφαρμόζεται και σε μη καθορισμένα αγροτεμάχια, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά καλή γεωργική πρακτική και, επιπλέον, δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του στόχου της δέσμευσης.

Στην περίπτωση εφαρμογής της δέσμευσης σε μη καθορισμένα αγροτεμάχια, ο αριθμός των στρεμμάτων μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος.

Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αμπέλια) η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Οι τοπικές ποικιλίες για τις οποίες θα επιδοτούνται οι γεωργοί περιλαμβάνουν σιτηρά, ψυχανθή, δενδρώδεις καλλιέργειες, θάμνους, αμπέλια, κηπευτικά, φαρµακευτικά, αρωµατικά και κλωστικά φυτά, και τον σπόρο είτε θα τον παράγουν ή ίδιοι, είτε θα τους δίνεται από τον ΕΛΓΟ «∆ήµητρα».

Το ποσό της ενίσχυσης ανά καλλιέργεια αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :

Καλλιέργεια

Ύψος ενίσχυσης ανά έτος

Χειμερινά σιτηρά

36,70€/στρέμμα

Ψυχανθή

52,40€/στρέμμα

Δενδρώδεις, θάμνοι, μικρά οπωροφόρα

90,00€/στρέμμα

Ελαιόδεντρα

62,10€/στρέμμα

Αμπέλια

72,90€/στρέμμα

Κηπευτικά

60,00€/στρέμμα

Φαρμακευτικά, κλωστικά, Αρωματικά

60,00€/στρέμμα

 Αναφέρεται ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα:

  • Να συμμετάσχουν στη Δράση 1.1.2 «Κατάρτιση και ενέργειες απόκτησης δεξιοτήτων των δικαιούχων Μέτρων και Δράσεων του Προγράμματος για την αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους» του Μέτρου 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης», προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, τις νέες τεχνικές αειφορικής διαχείρισης πόρων και στην εφαρμογή πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον.
  • Να κάνουν χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του Μέτρου 2 για την διαχείριση και ορθή εφαρμογή του προγράμματος.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε Νέους Γεωργούς, Οµάδες Παραγωγών, κατοίκους ορεινών και µειονεκτικών περιοχών και μικρά νησιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 *η Lotus Business Consulting δημoσίευσε το παρόν άρθρο στην εφημερίδα Agrenda.


<< πίσω
<< αρχή