GR |  ENG
Νέα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων _12/02/2017


Αυξημένος κατά 20% σε σχέση με το 2016, θα είναι το 2017 ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων χώρες της Ε.Ε. και σε Τρίτες χώρες. 

Συνολικά θα διατεθούν 128,5 εκατ. ευρώ για τις προτάσεις προγραμμάτων παραγωγών γεωργικών προϊόντων των κρατών-μελών, είτε πρόκειται για απλά προγράμματα είτε για πιο σύνθετα  τα πολυπρογράμματα.
Απλό πρόγραμμα θεωρείται το πρόγραμμα προώθησης που υποβάλλεται από μία ή περισσότερες συμμετέχουσες οργανώσεις από το ίδιο κράτος μέλος, ενώ το πολυπρόγραμμα αφορά το πρόγραμμα που υποβάλλεται από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Και οι δύο τύποι προγραμμάτων βασίζονται στις διατάξεις του Καν. (Ε.Ε.) 1144/2014.Με το σύνθημα «Απολαύστε το, είναι από την Ευρώπη» ("Enjoy, it's from Europe")οι νέες προσκλήσεις των προγραμμάτων για το 2017, θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να αναζητήσουν νέες διεθνείς αγορές, να εισέλθουν ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ΄ αυτές και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.
Τα προγράμματα προώθησης μπορούν να έχουν διάρκεια από ένα έως τρία έτη με μοναδικό σκοπό την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών. 
Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70-80% και για την περίπτωση της χώρας μας ανέρχεται σε 75% για αγορές στόχους χώρες της Ε.Ε. και 85% για αγορές στόχους σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις συμμετέχουσες οργανώσεις.
Η εθνική συγχρηματοδότηση έχει καταργηθεί και με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Η γραφειοκρατία έχει μειωθεί αισθητά κατά τη διαδικασία επιλογής των έργων, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και η υποβολή και έγκριση των σχετικών αιτήσεων.

Δικαιούχοι είναι όσοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες :
  • επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τον σχετικό τομέα προϊόντων,
  • οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις παραγωγών
  • φορείς του αγροδιατροφικού τομέα (Αγροδιατροφικές Συμπράξεις Περιφερειών)
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν διάφορες δράσεις όπως:
  • Διαχείριση του έργου
  • Δημόσιες σχέσεις όπως π.χ. δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, εκδηλώσεις τύπου.
  • Ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως δημιουργία, επικαιροποίηση και συντήρηση λογαριασμών, εφαρμογές κινητών (apps), εξειδικευμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά σεμινάρια.
  • Διαφήμιση σε τύπο, τηλεόραση, διαδίκτυο, εξωτερικούς χώρους, κινηματογράφο
  • Εργαλεία επικοινωνίας,  όπως διαφημιστικά αντικείμενα και βίντεο
  • Εκδηλώσεις,  όπως συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, χορηγία εκδηλώσεων, Β2Β συναντήσεις, σεμινάρια, δραστηριότητες σε σχολεία, εβδομάδα ειδικών προσφορών σε εστιατόρια
  • Προώθηση στα σημεία πώλησης (POS) που μπορεί να είναι  ημέρες γευσιγνωσίας, ενημερωτικές εκστρατείες με επίδειξη προϊόντων, κ.α.
Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης μπορούν να καλύψουν σχεδόν όλα τα αγροτικά  προϊόντα εξαιρουμένου του καπνού, ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα όπως (μπύρα, σοκολάτα, ζυμαρικά, γλυκό καλαμπόκι, βαμβάκι) καθώς επίσης και των αλκοολούχων ποτών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.  
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των γεωρ­γικών προϊόντων διατροφής της Ένωσης, να βελ­τιωθεί η προβολή τους και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς τους στις χώρες-στόχους.

Οι προτεραιότητες για το 2017 αφορούν σε προϊόντα από απομακρυσμένες περιοχές και που προέρχονται από  βιολογική παραγωγή, αλλά περιλαμβάνουν και ειδικά στοιχεία για τομείς που πλήττονται από προβλήματα στην αγορά, όπως ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων και του χοίρειου και βοείου κρέατος. Διατίθεται επιπλέον ποσό 4,5 εκατ. ευρώ για τομείς που αντιμετωπίζουν αιφνίδιες κρίσεις. Ένα άλλο νέο στοιχείο για το 2017 είναι μια παροχή (15 εκατ. ευρώ) για προγράμματα προώθησης που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και τον ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία όσον αφορά τη δράση για το κλίμα στην εσωτερική αγορά. Σχετικά με τις τρίτες χώρες, ένα σημαντικό κονδύλι θα δοθεί για ενέργειες προώθησης στην Κίνα και Νοτιοανατολική Ασία, στις ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, στην Αφρική και Μέση Ανατολή χωρίς να αποκλείονται και άλλες αγορές στόχοι.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους μέχρι τις 20 Απριλίου 2017.  Ως κριτήρια επιλεξιμότητας των προτάσεων αποτελούν η διασφάλιση της οικονομικής επάρκειας ώστε οι αιτούντες να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης για να ασκούν τις δραστη­ριότητές τους καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης των προωθητικών ενεργειών και να μπορούν να συμβάλλουν στη χρηματοδότησή τους αλλά και η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητά τους ώστε να διαθέτουν τις επαγγελματικές ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

<< πίσω
<< αρχή